Misja i cel działania

Misja

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zwana dalej Izbą Rzeczoznawców, wspiera różne przedsięwzięcia informatyczne (państwowe, samorządowe, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych i osób fizycznych) profesjonalną wiedzą i doświadczeniem środowiska informatycznego, zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Informatycznym, w celu osiągania przez te podmioty korzyści własnych i ogólnospołecznych związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

Cel

Celem Izby Rzeczoznawców jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki.

Sposób działania

  1. W obszarze opiniotwórczym Izba Rzeczoznawców realizuje swoją misję, z zastosowaniem zasad określonych Regulaminem Izby, poprzez profesjonalne wykonywanie ekspertyz w zakresie informatyki i telekomunikacji, wykonywanych na zlecenie zainteresowanych podmiotów lub z własnej inicjatywy w celu ich odpłatnego udostępniania w szerszym zakresie.
  2. Pozostałą działalność gospodarczą Izba Rzeczoznawców realizuje na ogólnych zasadach, wynikających z porządku prawnego i wolności gospodarczych, z poszanowaniem uregulowań obowiązujących w PTI.