Aktualności

zawartość ekspertyzy

Formalna zawartość opinii

Opinia wydana przez rzeczoznawcę powinna zawierać:

 
  • imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy,
  • datę wydania opinii,
  • opis wykorzystywanych dokumentów zleceniodawcy,
  • sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski,
  • odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy.

Dyrektor Izby Rzeczoznawców może określić szczegółową zawartość opinii, instrukcje dotyczące sposobu ich wykonywania oraz szatę graficzną.