Biblioteczka Izby Rzeczoznawców

  • Tom I – „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”, M.Szmit

Monografia autorstwa dr Macieja Szmita, będąca pierwszym tomem z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI, poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Specjalistyczna wiedza i umiejętność współpracy biegłego z sądem jest wielokrotnie nieodłącznym elementem prawidłowo przeprowadzonego przewodu sądowego. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

WERSJA ELEKTRONICZNA DO POBRANIA

  • Tom II – „Ochrona danych osobowych”, P. Jatkiewicz

Autorem drugiego tomu z cyklu Biblioteczka Rzeczoznawców PTI jest rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI, dr inż. Przemysław Jatkiewicz. Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych. Szczegółowo omówiono w niej przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi. Przedstawiono nową rolę i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, jakie zostały mu narzucone poprzez tegoroczne tj. wydane w roku 2015, akty prawne. W pracy zawarto liczne komentarze, wyroki i decyzje wydane przez sądy administracyjne i GIODO dotyczące problemów na jakie natknąć się można przy przetwarzaniu danych osobowych. W monografii ujęto również obszerny opis środków technicznych, których odpowiedni dobór i implementacja jest niezbędnym celem ochrony danych a w szczególności danych osobowych.

WERSJA ELEKTRONICZNA DO POBRANIA

  • Tom III – „Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”, P. Jatkiewicz

Autorem trzeciego tomu z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI jest rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI dr inż. Przemysław Jatkiewicz. Monografia prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku, a dotyczących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi. W trybie dostępu do informacji publicznej pozyskano dane od 339 jednostek samorządowych, które pozwoliły na weryfikację postawionych na wstępie hipotez.

WERSJA ELEKTRONICZNA DO POBRANIA

  • Tom IV – „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”, red. T. Szatkowski

Monografia składa się z sześciu rozdziałów przedstawiających tematykę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji publicznych. Autorami czwartego tomu z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI są eksperci, rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, specjalizujący się w tematyce polityki bezpieczeństwa i ochrony danych:

· Przemysław Jatkiewicz - „Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych”

· Tadeusz Kifner - „Elementy kultury organizacji IT wspomagające wdrażanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji”

· Tomasz Klasa - „Monitorowanie bezpieczeństwa informacji jako proces”

· Adam Mizerski - „Wyzwania audytu w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa”

· Andrzej Niemiec - „Zastosowanie normy ISO/IEC 15504-5:2012 do doskonalenia procesów tworzenia oprogramowania”

· Janusz Żmudziński - „Cena incydentów bezpieczeństwa”

WERSJA ELEKTRONICZNA DO POBRANIA